Pierwsza inwestycja przy górze Chrobrego.

Rozstrzygnięto przetarg na "Przebudowę ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym". Przetarg na realizację przebudowy wygrała firma SKANSKA S.A. - prace potrwają do października 2011.

Zakres robót, będących przedmiotem umowy, obejmuje między innymi: przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chrobrego (budowa ronda), przebudowę ul. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Agrykola do parkingu u podnóża Góry Chrobrego, budowę nowego odcinka drogi od ul. Chrobrego do ul. Marymonckiej, przebudowę skrzyżowań ul. Chrobrego z ul. Sztumską i Tczewską, Grudziądzką, Żurawią i Sowią, budowę parkingu u podnóża Góry Chrobrego, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego ciągu drogi (międzynarodowa droga R1 - z Francji do Kaliningradu), rozbudowę kanalizacji deszczowej, budowę odwodnienia powierzchniowego i oświetlenia ulicznego, rozbiórkę obiektu mostowego znajdującego się w ciągu nowobudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2012N do skrzyżowania z ul. Marymoncką i budowę przepustu drogowego w to miejsce.

Wartość robót wynosi 8 526 098,03 zł. Termin ich zakończenia przewidywany jest na 31 października 2011 roku.

Jest to ważna inwestycja biorąc pod uwagę przyszłe zagospodarowanie góry Chrobrego. Jej realizacja pozwoli przede wszystkim na udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych pod potrzeby rekreacji i turystyki. Oprócz zapewnienia dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK celem projektu jest również: upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chrobrego - Agrykola, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez podniesienie konkurencyjności lokalnej infrastruktury turystycznej w Elblągu.

Projekt dofinansowywany jest z RPO Warmia Mazury na lata 2007-2013.