Tajemnicze aneksy, rozciągnięta inwestycja budowy toru KALBAR w Elblągu. Na dzień 30.06.2017 inwestycja droższa jest o prawie 870 tys. zł. od początkowej wartości zamówienia.

video
Jedną z nadal realizowanych inwestycji jest budowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR”, warta ponad 5 mln zł. Termin oddania tej inwestycji przekładany był już kilkakrotnie. Wykonawca pierwotnie zobowiązał się zakończyć inwestycję do końca sierpnia 2016 roku, a następnie za zgodą inwestora termin ten przesunięto do końca października, a następnie do końca listopada 2016 roku. W kwietniu podczas sesji rady miejskiej w odpowiedzi na zapytanie dowiedzieliśmy się, że koniec prac przewidziano na dzień 15 maja 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku tor nadal jest w trakcie inwestycji – nie dokonano jeszcze ostatecznych odbiorów. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – ustawy obowiązującej w dniu podpisania umowy z wykonawcą - zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Kryterium „istotności zmian”, którym posługuje się powyższy przepis, oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, dokonując oceny, czy dana zmiana ma charakter istotny, należy mieć na uwadze wpływ takiej zmiany na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Zmiany nieistotne powinny być rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik tego postępowania. Ocena istotności zmiany umowy winna być dokonywana w odniesieniu do realiów danego przypadku. Wykonawca decydując się na ubieganie o zamówienie publiczne, bierze pod uwagę m.in. zakres przedmiotu zamówienia oraz termin, w jakim będzie musiał zamówienie zrealizować uwzględniając ten czynnik przy kalkulacji ceny oferty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez jego wydłużenie, mogła wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, albowiem pierwotny czas na wykonanie zamówienia wynosił 4 miesiące, a trwał bez mała miesięcy 14. Zamawiający którym jest prezydent Elbląga przedłużał wykonawcy wielokrotnie termin wykonania umowy darując dodatkowe 10 miesięcy, co stanowi ponad 200% całego pierwotnego czasu realizacji zamówienia. Zmiana ta przedłużająca w sposób istotny termin realizacji świadczenia niewątpliwie mogła mieć wpływ na krąg podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Uznając, że każda zmiana, która w jakikolwiek sposób zmieniałaby treść oferty wybranej w postępowaniu, będzie cechowała się istotnością, to za istotną należy uznać również zmianę terminu realizacji zamówienia stanowiącego niewątpliwie treść oferty. W tym przypadku termin wykonania zamówienia przekroczył dwukrotność czasu realizacji.

Mam nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga "nie prześpi terminu" i przekaże pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w odpowiednim czasie...

Z końcem ubiegłego roku została rozszerzona Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ale niestety bez Elbląga! Inwestorzy, którzy ewentualnie chcieli z tego ułatwienia skorzystać w naszym mieście, zostali „na lodzie”. W ramach wniosku o rozszerzenie strefy dziewięć firm planuje inwestycje za około 1,3 mld złotych, które dadzą zatrudnienie około 1100 osobom oraz dodatkowo spowodują utrzymanie 2200 dotychczasowych miejsc pracy. Oprócz gruntów prywatnych zostaną włączone grunty publiczne. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać inwestorzy w Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Tyrowie (gm. Ostróda), Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu, Pomiechówku, Braniewie, Stawigudzie, Ornecie, Działdowie, Węgorzewie, Zalewie czy Żurominie. Zabrakło Elbląga, ponieważ elbląscy radni zbyt późno otrzymali projekt stosownej uchwały w tej sprawie. Na decyzję czekało wielu inwestorów, którzy planowali kolejne inwestycje. Niestety, teraz inwestorzy będą musieli poczekać lub znaleźć inne lokalizacje dla planowanego biznesu. Przyjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała ws. powiększenia Podstrefy w Elblągu została podjęta zbyt późno i nie mogła zostać zaliczona do realizacji, albowiem procedura rozszerzenia strefy dotycząca 350 ha nowych terenów była już zbyt zaawansowana, by można było do niej dołączyć tereny elbląskiej podstrefy, która była dopiero na początku tej drogi. Zakończona 30 grudnia 2016 roku procedura trwała łącznie 1,5 roku i nie objęła terenów znajdujących w zainteresowaniu Elbląga. Mam nadzieję, że elbląska podstrefa zostanie powiększona przy kolejnym poszerzeniu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mam również nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga „nie prześpi terminu” i przekaże pod obrady Rady Miejskiej w Elblągu projekt uchwały w odpowiednim czasie. ...ile obecnie jest niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Elbląg, czy służby prezydenta Miasta Elbląg czynią starania o ewentualne włączenie do strefy terenów pozyskanych (6 ha) od skarbu państwa pod koniec 2016 roku przez W-MSSE S.A. ?
video

Tak wygląda proponowana siatka szkół w Elblągu...

Gimnazja wracają do SP, a tam gdzie jest gimnazjum będzie przedszkole... Zmodernizowane ale puste budynki oświatowe mają otrzymać szkoły ponadpodstawowe... Kliknij tutaj i zobacz prezentację siatki elbląskich szkół - KLIKNIJ. ...a to zasady, które będą przestrzegane w trakcie wdrażania reformy:
1. Gimnazja wygaszane będą naturalnie, czyli wszyscy uczniowie gimnazjum skończą proces nauczania w tym samym obiekcie, w którym rozpoczęli naukę (w Elblągu z wyjątkiem Gimnazjum nr 7, którego uczniowie od września 2017 uczęszczać będą do budynku SP 14);
2. Nie zmieniamy obwodów i sieci szkół podstawowych, czyli wszyscy uczniowie szkół podstawowych również będą kontynuowali naukę w tych samych budynkach - dotyczy to także kontynuacji nauki klas VII i VIII;
3. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, czyli wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące w sieci szkół będą nadal kształciły;
4. Przez lata miasto inwestowało w obiekty samodzielnych gimnazjów, dlatego proponujemy wykorzystanie tych obiektów na bardzo ważne dla miasta funkcje oświatowe;
5. Cała reforma ustroju szkolnego będzie przebiegać płynnie, a Departament Edukacji i Sportu oraz dyrektorzy szkół mają określone zadania w tym zakresie, a uczniowie i rodzice będą mieli właściwą informację w tych kwestiach, które ich dotyczą.