Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego okolic lotniska na Zatorzu, terminalu Żeglugi Gdańskiej na Starym Mieście, oraz dzielnicy Próchnik.

Obecnie wprowadza się zmiany do planów zagospodarowania trzech części Elbląga. Modyfikacje dotyczyć będą m.in. rejonu elbląskiego lotniska w związku z budową centrum handlowego „Siódemka” przy obwodnicy. Kolejna zmiana ma umożliwić intensywniejszą zabudowę okolic terminalu Żeglugi Gdańskiej przy Bulwarze Augusta. Z kolei ostatni zmieniany plan obejmie fragmenty obszaru dzielnicy Próchnik.
Na czerwcowej (czerwiec 2010) sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę, zezwalającą na przystąpienie do sporządzenia zmiany południowego fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego, części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w Elblągu.

Zatorze.
Granice planu wyznaczają: od strony zachodniej i północnej – linie geodezyjne działek będących własnością inwestora New Europe Property Holdings (NEPH Elbląg sp. z o.o.), od strony wschodniej – granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła komunikacyjnego Elbląg – Wschód, od strony południowej – droga ekspresowa Nr 7 i jednocześnie granice Elbląga.

Celem zmiany jest przeznaczenie terenów komunikacyjnych, na funkcje umożliwiające budowę przez firmę NEPH Elbląg centrum handlowego „Siódemka” oraz obiektów obsługi komunikacji, tj: parkingów i stacji benzynowej. Konieczność wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania, nastąpiła w wyniku zmiany lokalizacji węzła komunikacyjnego „Elbląg Lotnisko” na drodze ekspresowej Nr 7. Spowodowało to, że dotychczasowe rozwiązanie bezpośredniego połączenia terenu centrum handlowego z obwodnicą stało się nieaktualne.

Stare Miasto.
Miejskie Biuro Urbanistyczne zajmie się także sporządzeniem zmiany fragmentu obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta dla terenu otoczenia terminalu pasażerskiego Żeglugi Gdańskiej. Spółka ta wystąpiła do Prezydenta Elbląga z wnioskiem o możliwość intensywnego zagospodarowania terenu stanowiącego jej własność między innymi dla funkcji obsługi turystyki (planowany hotel, gastronomia) przy uwzględnieniu potrzeb kształtowania nadwodnej ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Próchnik.
Zmieniony zostanie także zurbanizowany fragment obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu część A. Podyktowane jest to licznymi wnioskami właścicieli gruntów, którzy wystąpili o przekształcenie należących do nich terenów rolnych pod funkcje mieszkaniowo-usługowe oraz zmiany układu komunikacyjnego. Zmiany ustaleń dla tego fragmentu obowiązującego planu, obejmują tereny zabudowane wraz z obszarami przylegającymi wzdłuż ulicy Dworkowej i znaczących odcinków ulic: Strumykowej, Zakątek, Wrzosowej, Stawowej i Sarniej.