Program klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Elblągu na lata 2019-2023+ Lista nr 10. KW Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowni Państwo w najbliższą niedzielę, 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wzięcie w nich udziału to nasze demokratyczne prawo, ale także społeczny obowiązek. Mamy przyjemność przedstawić Państwu program dla Elbląga, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego miasta i elbląskich rodzin. Do poparcia naszego programu zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców, albowiem to właśnie Elblążanie decydują w wyborach o kierunkach rozwoju miasta. Dzięki wsparciu rządu rozpoczęły się prace zmierzające do budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, który z pewnością wpłynie na rozwój regionu i miasta Elbląga. Chcemy pracować dla Elblążan i w porozumieniu z Elblążanami. Nasz program powstał w drodze konsultacji z mieszkańcami, którzy wypełnili ankiety oraz mówili nam o swoich oczekiwaniach. Założenia chcemy zrealizować wykorzystując możliwości miasta oraz te zewnętrzne z programów unijnych i rządowych. Zależy nam na harmonijnym rozwoju Elbląga. Nasze działania kierujemy do wszystkich Elblążan, rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Będziemy realizowali przedsięwzięcia oczekiwane i inicjowane przez mieszkańców. Szczególną uwagę kierujemy na ożywienie i rozwój gospodarczy naszego miasta, albowiem od tego zależy zamożność mieszkańców oraz komfort życia Elblążan.

Kadencja 2014-2018. Krótka ocena... Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Elblągu, w mijającej kadencji 2014-2018, pracował będąc w opozycji do obecnego prezydenta. Jednak nie przeszkadzało nam to w podejmowaniu wielu inicjatyw, które zaowocowały realizacją ważnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki, finansów i spraw społecznych. Było trudno i ciężko, a wiele strategicznych dla naszego miasta kierunków było bagatelizowanych albo nieudolnie realizowanych przez obecnego prezydenta Elbląga. Mimo to inicjowaliśmy i decydowaliśmy o finansowaniu zadań, szczególnie tych, które zawarliśmy w naszym programie wyborczym w kampanii wyborczej z 2014 roku. Dotrzymaliśmy słowa danego w 2014 roku. Dzięki naszym staraniom zabezpieczono środki w budżecie miasta, pozwalające na realizację m.in.: Centrum Rekreacji Wodnych Dolinka; skomunikowania osiedla Zatorze z centrum miasta poprzez budowę bezkolizyjnego połączenia komunikacyjnego; remontów sal gimnastycznych przy szkołach; modernizacji przedszkoli; budowy hali sportowej w SP14 przy ul. Mielczarskiego; budowy kompleksu boisk sportowych oraz modernizacji sali gimnastycznej w SP16 przy ul. Sadowej; modernizacji Stadionu Miejskiego przy Agrykola 8; budowy i remontów elbląskich ulic, chodników oraz parkingów, m.in.: wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i Grottgera; utwardzenia nawierzchni gruntowej ul. Wyżynnej; wykonania oświetlenia ul. Podchorążych oraz chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego; remontu chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowy miejsc parkingowych; wykonania chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy zbiegu ulic Kieleckiej i Łódzkiej, zagospodarowania terenu, przebudowy pętli autobusowej oraz budowy parkingu; naprawy chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej; remontu jezdni oraz chodnika przy ul. Kościuszki; remontu jezdni oraz chodnika przy ul. Prusa; modernizacji drogi dojazdowej do ul. Dalekiej; wykonania nowej nawierzchni ul. Słowackiego; budowy wiat autobusowych przy ul. Grottgera i Grunwaldzkiej; budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry; budowy i modernizacji miejsc parkingowych przy ul. Panieńskiej, Rybnej oraz Dojazdowej; remontu nawierzchni drogi i naprawy chodnika przy ul. Łęczyckiej; remontu chodnika przy ul. Grottgera. Zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku, jak również placów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci - chociażby m.in.: stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej; budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni przy ul. Lotniczej; budowy placu zabaw przy SP16 przy ul. Sadowej.
Elbląg zasługuje na więcej... Całościowa ocena działalności prezydenta w trakcie sprawowania funkcji zarządzającego Elblągiem kończącej się kadencji, to nie tylko analiza zgodności założonych w budżecie kwot, liczb, wskaźników, bo one na koniec będą się zgadzały, albowiem rada miejska dla dobra miasta i płynności zobowiązań dokonuje zmian w budżecie. Działalność tę poddaliśmy również analizie merytorycznej, to znaczy uwzględniającej, oprócz oceny formalnej, kryteria legalności, celowości, rzetelności, a także gospodarności. Zdecydowaliśmy aby przyjrzeć się i dokonać także oceny sposobu zarządzania miastem, umiejętności komunikowania się z pracownikami, rzeczywistego delegowania obowiązków, zapewnienia współpracy pomiędzy departamentami, zdolności kreowania pracy zespołowej, otwartości na postulaty radnych i samych mieszkańców miasta, a więc cech powszechnie nazywanych zdolnością do zarządzania, motywowania podwładnych aby optymalnie wykorzystać ich potencjał osobowy... i biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty działalności prezydenta w kadencji 2014-2018, zarówno gospodarcze, jak i te mające charakter organizacyjny oraz społeczny, stwierdzamy, że była to kadencja prezydenta Elbląga wielu straconych szans, charakteryzująca się brakiem inicjatyw w ważnych dla Elbląga sprawach, tworzeniem układów polityczno-biznesowych, wyprzedażą wspólnego majątku. Nic dziwnego, że młodzi elblążanie, nie mając zbyt ciekawych perspektyw decydują się na opuszczenie naszego miasta - należy zaznaczyć, że w tej kadencji Witolda Wróblewskiego nasze miasto opuściło prawie 10 tys. mieszkańców. Poważny zarzut jaki kierujemy do urzędującego prezydenta to apodyktyczny styl zarządzania, często sprowadzający się do administrowania miastem, przy braku właściwej komunikacji, zarówno z radą miasta, pracownikami, a przede wszystkim jednak z mieszkańcami. Nie jest możliwe dobre kierowanie tak dużym miastem poprzez sterowanie ręczne. Konsekwencje tego stylu są coraz bardziej widoczne, a objawiają się brakiem perspektywicznego planowania, nieprzemyślanymi i zbyt kosztownymi inwestycjami, brakiem należytego nadzoru nad ich wykonaniem, inicjowaniem zakupów nieruchomości pod presją znajomych i własnego środowiska politycznego.
Brak właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji miejskich... Realizacja miejskich inwestycji wymaga profesjonalnego właścicielskiego nadzoru. Konsekwencja jego braku jest nieterminowe wykonanie, zła jakość, a co za tym idzie straty. Za przykład może posłużyć budowa toru łyżwiarskiego „Kalbar”. Dopuszczono tu do niemal rocznych opóźnień, złej jakości wykonania, konieczne okazało się wykonanie istotnych napraw i usunięcie usterek na koszt miasta. Obiekt wykonano jako niekompletny, wymaga on dalszych uzupełnień infrastruktury. Koszt inwestycji wzrósł przez to o ponad milin zł, praktycznie bez konsekwencji dla wykonawcy, albowiem do dzisiaj kary nie zostały wyegzekwowane
Złe planowanie inwestycji... Zwiększające się koszty realizacji inwestycji świadczą o niewłaściwym planowaniu i nieprecyzyjnym szacowaniu ich wartości. Przykładem jest budowa wiaduktu, toru łyżwiarskiego „Kalbar”, hali sportowej przy SP14 i innych, koszty których w trakcie realizacji znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Jest to efekt braku analitycznego planowania wydatków ze środków publicznych.
Brak działań rozwojowych... Rozwój naszego miasta zależny jest od poziomu inwestycji, zarówno miejskich jak i tych realizowanych przez inwestorów komercyjnych. Aby oni się pojawili w Elblągu konieczna jest aktywność, podejmowanie działań zachęcających, przyciągających inwestorów, szczególnie zewnętrznych. Tej aktywności ze strony prezydenta zabrakło. Zauważalny jest również brak aktywności, a wręcz zaniedbanie we wspieraniu rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego, działań na rzecz rozwoju innowacyjności. Elbląski Park Technologiczny powinien tętnić życiem i być centrum biznesowo-naukowym dla elbląskiej młodzieży. Tu też nic szczególnego się nie zdarzyło. 
Nieskuteczność działań dla zapewnienia dostaw ciepła dla Elbląga... Ostatnie cztery lata to brak skutecznych działań w celu zabezpieczenia miasta w ciepło na kolejne lata. Podejmowanie działań pozornych, ciągłe zmiany koncepcji, snucie mało realnych planów, nie dających się w krótkim czasie zrealizować, to jedyny efekt pracy prezydenta. Realne działania powinny już teraz skutecznie zabezpieczyć mieszkańców Elbląga w ciepło. Niezrozumiałe wydaje się bagatelizowanie zagrożeń wynikających z możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy przez głównego dostawcę.
Nienależyte przygotowanie miasta do odbioru odpadów... Uważamy za niedopuszczalne, brak poważnych działań obniżających koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, szczególnie po stwierdzeniu faktu niebilansowania się jego przychodów i wydatków, w oparciu o opłaty wnoszone przez mieszkańców. Nowo powołana spółka miejska, poprzez niedoinwestowanie, nie jest gotowa do złożenia oferty na odbiór odpadów z terenu Elbląga. Jednym z naczelnych argumentów używanych za jej powstaniem była deklaracja dążenia do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu przez jej wykorzystanie w postępowaniu bezprzetargowym. To właśnie radni Prawa i Sprawiedliwość nie dopuścili do podniesienia wysokości opłat, aby zmusić prezydenta Elbląga i zastępców do szukania oszczędności - niestety prezydent ogłasza kolejne przetargi, a spółka miejska???
Brak zdecydowanych działań proekologicznych... Niczym nieusprawiedliwione wydaje się niezabezpieczenie niezbędnych środków na realizację programu wsparcia mieszkańców zachęcającego do wymiany starych instalacji grzewczych, miastu powinno bowiem zależeć na poprawieniu jakości powietrza i wyeliminowaniu na dobre „trucicieli”. Pogarszająca się jakość powietrza w naszym mieście jest także konsekwencją zaniedbań w organizacji systemu komunikacji miejskiej, braku wymiany zużytego taboru, braku oferty zachęcającej mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Chcemy wesprzeć program rządowy w realizacji wymiany starych kopciuchów na nowoczesne instalacje. Będziemy wspierać również rozwój elektromobilności, rozwój źródeł energii odnawialnej. Obniżyliśmy ceny biletów komunikacji miejskiej, będziemy wprowadzać kolejne udogodnienia. 
Brak oczekiwanych zmian restrukturyzacyjnych Straży Miejskiej... Mimo składanych deklaracji, prezydent nie dokonał zasadniczej reorganizacji. Jej przeprowadzenie było warunkiem odstąpienia Rady Miejskiej od likwidacji Straży Miejskiej. Zamiast wynajmować firmy ochroniarskie, miasto powinno korzystać z własnej formacji mundurowej – wszak mamy Straż Miejską z centrum monitoringu za miliony, która powinna realizować różnorodne działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa.
Niedostateczna dbałość o mienie komunalne oraz drogi... Prezydent na bieżąco powinien dbać o cały majątek miasta, budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, ulice, chodniki... Stan wielu wymaga natychmiastowej interwencji. 
Brak aktywności w zakresie działań prospołecznych... Przykładem zaniedbań w tym zakresie jest niepodjęcie realizacji tak potrzebnego, budownictwa komunalnego, w tym brak aktywności w dążeniu do udziału w realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus” oraz dążenia do zapewnieni wystarczającej ilości żłobków i przedszkoli. Nie powstał również w szpitalu oddział geriatryczny, ani przychodnia kardiologiczna dla dzieci...
Nadzór nad funkcjonowaniem MOSiR... W zakresie działalności tej instytucji miejskiej daje się zauważyć: nieprzygotowane do sezonu niektóre obiekty sportowe; udział MOSiRu w kampaniach reklamowych mających na celu promocję prezydenta z imienia i nazwiska, a miasta???
Należy mieć świadomość, że tych kilka wskazanych powyżej przez nas mankamentów w funkcjonowaniu Elbląga wpływa zasadniczo na bieżącą i przyszłą kondycję całego miasta.

Od zamożności mieszkańców miasta zależy kondycja finansowa Elbląga. Finanse publiczne to proces gromadzenia i dysponowania pieniężnymi środkami publicznymi pozwalającymi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta i zaspokajanie niezbędnych potrzeb jego mieszkańców. Uważamy, że zmiany wymaga sposób tworzenia budżetu na kolejne lata. Powinien on być tworzony inaczej niż dotychczas. Prace nad budżetem powinny rozpoczynać się z większym wyprzedzeniem, z aktywnym udziałem mieszkańców miasta, przy uwzględnieniu ich postulatów i pomysłów, po przeprowadzeniu otwartych debat. Dochody Elbląga powinny kształtować się w oparciu o wzrastający z każdym rokiem udział środków z PIT i CIT, co wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości. Jest to właściwa droga do rozwoju gospodarczego miasta.
WPF to plan najważniejszych inwestycji do realizacji na kolejne lata. Planowanie podobnie jak tworzenie budżetu powinno odbywać się z udziałem mieszkańców i uwzględniać ich potrzeby. Planowanie inwestycji w WPF musi wynikać przede wszystkim z opracowanych i przyjmowanych wcześniej wieloletnich Programów, Planów i Strategii. Konieczne jest zdefiniowanie rzeczywistych potrzeby inwestycyjnych Elbląga i zaplanowanie ich realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną do Elbląga gwarantuje naszemu miastu rozwój – Miasto stanie się dzięki temu jednym z portów morskich RP. Dostosowanie elbląskiego portu, to priorytetowe zadanie dla kolejnego prezydenta i radnych, które zapewni w najbliższych latach realizację znaczących inwestycji. Powstawanie nowych firm i przedsiębiorstw jest niewątpliwie motorem napędzającym każdą gospodarkę. Pobudzenie gospodarcze miasta to najważniejsze wyzwanie. Prezydent Elbląga musi wykazać aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, szczególnie zewnętrznych, tworzących oczekiwane przez wszystkich, nowe godnie płatne miejsca pracy. Dotychczasowa bierność skutkuje tym, że miasto traci na gospodarczym znaczeniu w regionie, a mieszkańcy są zmuszeni szukać pracy poza Elblągiem - chcemy to zmienić. Rozwój portu morskiego w Elblągu, jest naturalną potrzebą i konsekwencją ważnego ośrodka przemysłowego mającego status miasta morskiego. Pozyskamy nowych inwestorów zamierzających rozwijać swoje firmy i inwestować w naszym mieście dla dobra i zamożności mieszkańców. 
Chcemy partnerstwa z gminami naszego regionu - wszak Elbląg jako największe miasto powinien być liderem. Tę ideę będziemy realizować poprzez wspólne zabieganie o odbudowę Kolei Nadzalewowej, która przyczyni się nie tylko do rozwoju turystyki ale zapewni komunikację lądową pomiędzy miejscowościami i portami położonymi nad Zalewem Wiślanym. Chcemy aktywnie współpracować z sąsiednimi gminami w realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych, między innymi w zakresie rozwoju turystyki regionu, miejsc wypoczynku i rekreacji - aby Elblążanie mogli korzystać z tych walorów...
Udzielimy wsparcia firmom powstającym w Elblągu. Zabezpieczenie interesów mikro, małych i średnich rodzimych przedsiębiorców, szczególnie w sferze handlu detalicznego i usług jest naszym ważnym celem.
Elbląg potrzebuje inwestycji, jednak aby je realizować konieczne jest stworzenie wieloletniego planu opartego o ocenę potrzeb oraz możliwości finansowych. Elbląg jest jeden i przy planowaniu inwestycji należy uwzględniać interes wszystkich dzielnic Elbląga. Procedury przetargowe muszą być jasne, precyzyjne i przejrzyste. Będziemy terminowo prowadzić i nadzorować realizację inwestycji zgodnie z zapisami kontraktowymi.
Wzorem innych miast stworzymy w EPT centrum nauki, gdzie dzieci i młodzież będzie brała udział w prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach popularnonaukowych. Przywrócimy pierwotne funkcje i zadania Elbląskiego Parku Technologicznego – będzie kreatorem innowacji, edukatorem młodzieży, pełnić będzie rolę pomostu pomiędzy przemysłem i ośrodkami naukowymi regionu, zapewniając jednocześnie stałe doradztwo w zakresie procedur patentowych i ochrony własności intelektualnej. Doprowadzimy do odnowy zaniedbanych budynków w zakresie termomodernizacji, a także wymiany źródeł energii cieplnej na systemy bardziej ekologiczne. Zakończymy modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Agrykola 8, gwarantującą możliwość rozgrywania spotkań na poziomie I ligi piłkarskiej. Podejmiemy działania w celu budowy obwodnicy północnej Elbląga, która przy rozwoju portu morskiego i Modrzewiny będzie niezbędna do zapewnienia komunikacji z trasą S7Ożywimy teren Starego Miasta i Wyspę Spichrzów, co się wiąże z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Elbląg. Doprowadzimy do rewitalizacji Lasu Bażantarnia, aby ratować jego walory przyrodnicze z cechami terenu rekreacyjnego. Środowisko naturalne, czyste powietrze i gleba, tereny zielone i dostęp do czystej wody to gwarancja zdrowia, dobrego wypoczynku i zadowolenia z życia. Warto walczyć o nasze środowisko naturalne, doprowadzimy do jego poprawy, a w tym zakresie konieczne jest: monitorowanie jakości powietrza; ograniczenie ilości spalin poprzez systemowe wsparcie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła energii lub przyłączanie do sieci ciepłowniczej. Inne działania proekologiczne, które zamierzamy podjąć to zwiększanie atrakcyjności parków miejskich, aby stanowiły podstawowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Podejmiemy również realizację programu w zakresie usuwania azbestowych pokryć budynków.
Każdy statystyczny mieszkaniec Elbląga wytwarza corocznie blisko 500 kg odpadów. Wszystkim nam zależy na czystości otoczenia i środowiska naturalnego, w którym funkcjonujemy i z którego korzystamy. Dlatego traktujemy jako ważne: obniżenie kosztów funkcjonowania "systemu odpadów komunalnych" i jego zbilansowanie bez konieczności podnoszenia opłat; uszczelnienie procesu i zahamowania wzrostu ilości wytwarzanych odpadów; powstrzymanie zjawiska tworzenia dzikich wysypisk, a aby to osiągnąć: skorygujemy dotychczasowe strefy odbioru odpadów; zoptymalizujemy częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów; wdrożymy wykonanie usługi odbioru odpadów w procedurze bezprzetargowej, świadczonej przez spółkę miejską; poprawimy wskaźniki segregacji odpadów, bo one decydują o kosztach; wprowadzimy czytelny i jednolity system oznakowań punktów odbioru; będziemy prowadzić edukację ekologiczną poprzez konkursy, spotkania tematyczne, zachęcanie do aktywnego udziału w segregacji odpadów; zmienimy sposób segregacji szkła oraz technologii kompostowania odpadów biodegradowalnych; zwiększymy masę odpadów poddawanych recyclingowi.
Bardzo ważną częścią działalności samorządu jest zapewnienie edukacji i rozwoju młodego pokolenia. Dlatego wprowadzimy i zrealizujemy... >w dziedzinie edukacji: program współpracy szkół z elbląskimi uczelniami wyższymi; w ramach działających poradni psychologiczno-pedagogicznych utworzymy Centrum Diagnozowania Uzdolnień Zawodowych Młodzieży; rozszerzymy ofertę edukacyjną, w tym klasy z maturą międzynarodową; zbudujemy nowe i zmodernizujemy istniejące szkolne hale sportowe; zmodernizujemy i rozbudujemy sieć żłobków i przedszkoli, m.in. wykorzystując budynek przy ul. Lotniczej (po byłym gimnazjum nr 7); we współpracy ze związkami i klubami sportowymi wesprzemy dalszy rozwój szkolnictwa sportowego, tworząc klasy o profilu piłki ręcznej, lekkoatletyki i łyżwiarstwa; wzmocnimy rozwój szkolnictwa zawodowego, poprzez tworzenie klas patronackich zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Kultura stanowi o tożsamości każdego z nas i to zarówno kultura światowa, europejska, polska jak i ta lokalna, związana z miejscem zamieszkania. To artyści tworzą kulturę i sztukę, a my będziemy ich działania wspierać, dlatego >w kulturze i sztuce: chcemy wzmacniać placówki kultury, w tworzeniu oraz funkcjonowaniu sekcji i pracowni rozwijających zainteresowania elbląskiej młodzieży; zamierzamy promować wychowanie patriotyczne; zadbamy o wartościową ofertę kulturalną w formie koncertów muzycznych, wystaw, cyklicznych wydarzeń, konkursów, itp.; poprzez organizację większej ilości wydarzeń kulturalnych, targów i atrakcyjnych imprez ożywimy Elbląską Starówkę. Te przedsięwzięcia są konieczne aby wpływać na rozwój turystyki w naszym mieście. Będziemy organizować różnorodne imprezy plenerowe, takie jak rekonstrukcje historyczne, małe targi branżowe związane z dawnymi tradycjami naszego miasta: targ rybny z wyrobami rękodzieła, targ bednarski, itp..
Dla rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku w konsultacji z mieszkańcami zrealizujemy drugi etap budowy Centrum Rekreacji Wodnej, polegający między innymi na rewitalizacji odkrytego basenu miejskiego przy ul. Moniuszkiw porozumieniu ze sportowcami i działaczami, opracujemy program rozwoju sportu, spełniający oczekiwania środowiska sportowego; stworzymy centrum zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży, jako miejsca spędzania czasu wolnego dla całych rodzin, na wzór funkcjonującego w Pasłękuwesprzemy rozwój wiodących dyscyplin sportowych, tak aby elbląski Start mógł rywalizować o mistrzostwo Polski, a Olimpia zrealizować wymarzony awans; dokończymy modernizację stadionu przy ul. Agrykola 8zbudujemy brakujące odcinki ścieżek rowerowych między innymi przy ul. Grunwaldzkiej czy od ul. Węgrowskiej do Obrońców Pokoju; przeprowadzimy rewitalizację i przebudowę, wymagających tego, istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych; zagospodarujemy miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również place zielone oraz place zabaw dla dzieci - chcemy aby miejskie parki i tereny zielone były miejscami spotkań mieszkańców; stworzymy nowe programy sportowe dla seniorów w oparciu o Obiekty Sportowej Aktywności.
Wprowadzony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości program "Elblążanin Plus" odpowiada na postulaty i oczekiwania mieszkańców Elbląga. To program obniżający koszty funkcjonowania elbląskich rodzin, zwiększający szansę dostępu, gwarantujący przyjazne otwarcie miasta na potrzeby mieszkańców. W rozwoju programu Elblążanin Plus w kolejnych latach zakładamy: Etap I - 2018 rok: obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej; rozpoczęcie realizacji projektu inwestowania w tanie budownictwo komunalne, budowę 300 mieszkań w kolejnej kadencji w oparciu o program rządowy „Mieszkanie plus”. Etap II - 2019 rok: zwiększenie liczby miejsc w żłobkach na terenie Elbląga poprzez utworzenie nowej placówki oraz wprowadzenie dotacji dla żłobków niepublicznych; rewitalizację wyznaczonych stref miejskich, zdegradowanej infrastruktury oraz wsparcie osób tam zamieszkujących - przykładem takiego obszaru jest kompleks mieszkań socjalnych przy ul. Skrzydlatej. Etap III - 2020 rok: wprowadzenie ulg do biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na miejskie lodowiska oraz na inne obiekty sportowe; dofinansowanie biletów, karnetów, ulgi w opłatach za udział w wydarzeniach kulturalnych w mieście; dalszy etap realizacji programu zachęt do korzystania z komunikacji miejskiej. Etap IV – rok 2021 i następne: zwiększenie wysokości stypendiów sportowych i artystycznych dla młodych uzdolnionych elblążan oraz dotacji dla miejskich jednostek organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży; zmiana zasad korzystania z parkingów miejskich; dostosowanie kursowania jednostek komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców.
Potencjał mieszkaniowy miasta ciągle nie jest w stanie zaspokoić rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Oprócz realizacji taniego budownictwa mieszkaniowego w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus zamierzamy wspierać rozwój budownictwa komunalnego. Chcemy aby przydział mieszkań z zasobów komunalnych odbywał się na sprawiedliwych zasadach.
Dostrzegamy potrzebę harmonijnej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Skuteczność pomocy rodzinie musi być mierzona stopniem osiągnięcia celu jakim jest uzyskanie pełnej samodzielności. Wprowadzimy system ulg w korzystaniu z usług publicznych dla rodzin wielodzietnych. Zapewnimy większą dostępność do miejsc w żłobkach i przedszkolach. Obniżymy opłaty dla rodzin wielodzietnych za przedszkola i żłobki. Utworzymy centrum wsparcia dla osób starszych. Wdrożymy program bonu refundacyjnego, który ma być przeznaczony dla najbardziej potrzebujących osób w wieku "jesieni życia".
Organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę w życiu społecznym. Powinny być one dla samorządu partnerem sygnalizującym nieprawidłowości w działaniach mechanizmów władzy. Istotną rolę organizacji pozarządowych należy widzieć również w wypełnianiu części zadań własnych miasta, takich jak działalność w dziedzinie sportu, kultury czy wspomnianych działań w sferze pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, czy aktywizacji zawodowej itp.. W porozumieniu z organizacjami opracujemy nowe zasady finansowania zadań publicznych przez nie realizowanych.
Chcemy aby Elbląg stał się miastem otwartym na Bałtyk, Zalew Wiślany i Kanał Elbląski. Podejmiemy współpracę z sąsiednimi miejscowościami oraz zapewnimy rzeczywisty kontakt z miastami partnerskimi. Będziemy rozwijać gospodarkę, współpracę partnerską i transgraniczną, stawiając na rozwój aktywności mieszkańców w oparciu o podejmowane inicjatywy i zgłaszane pomysły. W dalszym ciągu chcemy rozwijać budżet obywatelski uwzględniając w mechanizmach wyboru pomysłów jego walor aktywizujący i konsultatywny
Podejmiemy działania aby przekonać sąsiednie gminy do wspólnego utworzenia Elbląskiej Aglomeracji Miejskiej. Korzyści płynące z tego rozwiązania to przede wszystkim wsparcie finansowe z budżetu centralnego, realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, rozwój turystyki, komunikacji miejskiej. 
Współcześnie niemożliwa wydaje się komunikacja bez internetu, także władz miasta z mieszkańcami. Zapewnimy większy dostęp do internetu (hotspot) na elbląskich osiedlach oraz na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz w środkach komunikacji miejskiej.
Istotnym zadaniem jakie stawiamy sobie za cel do realizacji w najbliższej kadencji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Mają oni prawo czuć się w mieście bezpiecznie, żyć godnie bez strachu.
Pragniemy położyć nacisk na prawidłową pracę służb, zwłaszcza w rejonach zagrożonych występowaniem patologii. Funkcjonariusze powinni większość czasu przebywać w terenie, w którym wykonują pracę oraz na bieżąco reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące ładu i porządku. Ich działania, oprócz reagowania na zagrożenia, winny również pełnić funkcję edukacyjną i prewencyjną. Nie godzimy się na popularyzację i sprzedaż narkotyków oraz dopalaczy. Aby chronić młodzież zapewnimy monitoring wszystkich obiektów miasta przez służby miejskie.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jest możliwe wyłącznie poprzez skuteczną aktywizację zawodową i społeczną dotkniętych lub zagrożonych nią środowisk. Aktywną rolę w przeciwdziałaniu patologiom społecznym muszą podjąć organy pomocy społecznej oraz publiczne instytucje ryku pracy – pomoc w aktywizacji winna być działaniem pierwszoplanowym. Wymienione wyżej instytucje nie mogą ograniczać się do wypłaty zasiłków lecz muszą realizować programy, np. wychodzenia z bezdomności czy z bezrobocia, dostosowane do potrzeb indywidualnych. Ważne aby osoby te były aktywizowane do uzyskania pełnej samodzielności.
Jednym z ważniejszych problemów Elbląga jest zła organizacja systemu komunikacyjnego. Częściowym rozwiązaniem tej sytuacji jest poprawienie organizacji ruchu drogowego poprzez: reorganizację sygnalizacji świetlnej – wprowadzenie „zielonej fali” oraz liczników zmiany światełbudowę skrzyżowań bezkolizyjnych.
Zarządzanie kryzysowe może działać skutecznie tylko wtedy, gdy podejmowane będą działania wyprzedzające, a nie post factum. W tym względzie wraz z rozwojem systemów powiadamiania niezbędne jest współdziałanie z mieszkańcami, natychmiastowe reagowanie na zapowiedź zbliżających się zagrożeń. Podejmiemy działania edukacyjne w zakresie korzystania z tych systemów oraz reagowania przez mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożeń, a w Elblągu dotyczy to zwłaszcza ochrony przeciwpowodziowej. Wypadki z ostatnich lat, gdy dochodziło do nagłych podtopień części miasta przekonują o konieczności podejmowania takich działań. Konieczna jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Kumieli.
Połączyliśmy szpitale miejskie w jeden silny organizm - doprowadzimy do utworzenia nowych oddziałów, uporządkujemy ofertę usług medycznych. W oparciu o strukturę Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II, rozbudujemy dotychczas funkcjonujące Miejskie Centrum Rehabilitacji tak aby skrócić kolejki oczekujących. Potrzeby starzejącego się społeczeństwa obligują nas do podjęcia działań mających na celu utworzenie oddziału geriatriiW ramach tego szpitala utworzymy też Miejskie Centrum Zdrowia Osób Wieku Dojrzałego. Widzimy również potrzebę zwiększenia ilości łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Chcemy zwiększyć skalę działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej poprzez powszechną dostępność do obiektów sportowych, popularyzację różnych form rekreacji i aktywności ruchowej. Mniej spalin, brudu, zanieczyszczeń i hałasu, ale także szeroko pojęta profilaktyka to ważne fundamenty zdrowia mieszkańców. Chcemy również utworzenia w naszym mieście poradni kardiologicznej dla dzieci – palcówki bardzo potrzebnej. Mamy w Elblągu specjalistów i możemy zaprosić do współpracy lekarzy. Taką placówkę trzeba w Elblągu stworzyć. Mamy dobre kontakty w Ministerstwie Zdrowia i w NFZ. Jesteśmy w stanie zabiegać o utworzenie takich oddziałów i poradni w naszym mieście. To jest elblążanom potrzebne.
Podejmiemy działania w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywizacja niepełnosprawnych pozwoli tym osobom odczuć społeczną przydatność. Takie działania zapobiegną ich dyskryminacji i stygmatyzacji. Będziemy podejmować dalsze działania w celu przystosowania infrastruktury miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uważamy za konieczne zwiększenie wpływu mieszkańców na sposób rządzenia miastem, ich udział w konsultowaniu kluczowych decyzji przez publiczne dyskusje, sondaże opinii, oraz wykorzystanie innych mechanizmów lokalnej demokracji bezpośredniej.
Będziemy nadal ograniczali wydatki na administrację, ograniczymy marnotrawienie miejskich pieniędzy poprzez zwiększenie staranności w przygotowaniu założeń do realizacji umów z wykonawcami oraz stosowanie zasady odpowiedzialności inwestycyjnej. Wdrożymy wieloletni program oddłużeniowy miasta, miasto będzie realizowało niektóre inwestycje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Doprowadzimy do: skrócenia czasu od wniosku do wydania decyzji; wdrożenia systemu elektronicznego obiegu informacji i obsługi mieszkańców; zmiany sposobu planowania przestrzennego i architektury miejskiej; zmiany zasad gospodarki nieruchomościami – tworzenie planów dających większą swobodę gospodarowania właścicielom terenów, zwiększając w ten sposób ich wartość rynkową; ograniczenia korzystania z samochodów służbowych, podróży i funduszy reprezentacyjnych; zapewnimy transparentność i pełny wgląd mieszkańców w funkcjonowanie miasta - działania administracji publicznej będą jawne i przejrzyste; drzwi gabinetu prezydenta oraz jego zastępców będą otwarte dla mieszkańców miasta; comiesięcznych konsultacji, debat i otwartych spotkań z mieszkańcami; debat tematycznych z udziałem mieszkańców, urzędników, radnych oraz ekspertów. Wszystkie decyzje władz miejskich będą wdrażane bez opóźnienia i ograniczeń, a dostępne w witrynie internetowej miasta. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w elbląskim magistracie będą publikowane w elbląskich mediach. 
Konieczna jest też aktualizacja programu naprawy dróg – zwiększenie częstotliwości przeglądu potrzeb oraz ustalania priorytetów napraw.
Komunikacja miejska w naszym mieście, mimo rozbudowy, często nie do końca dobrze zaplanowanej infrastruktury, wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian, zarówno organizacyjnych jak i związanych z taborem. Zamierzamy zrealizować następujące cele: skutecznie popularyzować komunikację miejską; redukować bariery finansowe zniechęcające do korzystania z komunikacji – obniżać ceny biletów, umożliwiać jazdę w środkach komunikacji publicznej na dowód rejestracyjny; poprawić jakości usługi przewozowej, a w tym stworzyć dogodne połączenia oraz zwiększyć częstość kursowania na liniach autobusowych i tramwajowych; zwiększyć, historycznie ugruntowaną rolę komunikacji tramwajowej; wymienić na nowy lub gruntownie wyremontować przestarzały tabor tramwajowy; wdrażać sukcesywnie elektromobilność w komunikacji publicznej - pilotażowe pojazdy elektryczne dla spółek i instytucji miejskich.
Elblążanie nie oczekują kosztownych inwestycji przerastających często możliwości budżetu miasta. Pragną aby sprawnie funkcjonowały jego instytucje, a podstawowych uciążliwości życia – kolejek do lekarzy i urzędów, wysokich opłat, możliwości rekreacji, braku dostępu do obiektów sportowych, dziurawych dróg i chodników – było jak najmniej. 
Dostrzegamy jak wiele jest do zrobienia w sferze zwykłego, codziennego funkcjonowania naszego miasta. Proponowane przez nas zmiany zawierają tylko nieliczne niedomagania i problemy doskwierające mieszkańcom. Będziemy zmieniać tę uciążliwą rzeczywistość. Wraz z mieszkańcami chcemy zmieniać nasze miasto aby wszyscy czuli się w nim jak w domu i byli jego prawdziwymi gospodarzami.