Tak wiele spraw w Elblągu jest do zrobienia i mam nadzieję, że uda się to nam wspólnie zrobić. PROGRAM Pawła Kowszyńskiego - kandydata do Rady Miejskiej w Elblągu.

Ożywienie Wyspy Spichrzów i Starego Miasta, połączenie Zatorza z centrum miasta, wymiana przestarzałego taboru tramwajowego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i ul. Grottgera, budowa obwodnicy północnej Elbląga, rewitalizacja m.in. amfiteatru i toru łyżwiarskiego, to tylko niektóre z punktów programu dla Elbląga na lata 2014-2020+


Dzięki Państwa poparciu
jako nowy radny będę aktywnie zabiegał o:

Skomunikowanie Zatorza z centrum miasta oraz budowę drogi łączącej Zatorze z Nowym Polem (połączenie ul. Lotniczej z Akacjową) wraz z budową oświetlenia na całej długości.

Budowę i remonty sal gimnastycznych przy szkołach i modernizację przedszkoli, m.in.: budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej; modernizację SP 16 przy ul. Sadowej; remont przedszkola przy ul. Mielczarskiego;

Budowę i remonty elbląskich ulic, chodników oraz parkingów, m.in.:
- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i ul. Grottgera;
- utwardzenie drogi gruntowej ul. Wyżynnej i ul. Podchorążych; 
- remont chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowę miejsc postojowych; 
- wykonanie chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy zbiegu ulic Kieleckiej i Łódzkiej, zagospodarowanie terenu, przebudowa pętli autobusowej oraz budowa parkingu; 
- remont chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej, oraz ul. Morszyńskiej; 
- remont ulicy oraz chodnika przy ul. Prusa; 
- modernizację drogi dojazdowej do ulicy Dalekiej (Peryferyjnej); 
- budowę miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej; 
- wykonanie nowej nawierzchni ul. Słowackiego; 
- budowę wiaty autobusowej na ul. Grottgera przy Zespole Szkół Technicznych; 
- budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Fredry; 
- budowę i modernizację miejsc postojowych przy ul. Rybnej, ul. Panieńskiej, oraz ul. Dojazdowej; 
- budowę oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego; 
- remont nawierzchni drogi i naprawę chodnika wzdłuż budynku przy ul. Łęczyckiej; 
- modernizację chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej (od ul. Kochanowskiego do ronda Kaliningrad); 

Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku, jak również placów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci m.in.: 

- stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej; 
- budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego; 
- budowę bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na podkowie ul. Kilińskiego; 
- modernizację boisk i budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej; 
- budowę placu zabaw przy SP nr 16 przy ul. Sadowej;

WSPÓLNIE JAKO KANDYDACI LISTY „KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ” DO RADY MIEJSKIEJ ZAMIERZAMY KONTYNUOWAĆ WPROWADZANIE KORZYSTNYCH ZMIAN W NASZYM MIEŚCIE. 

NASZ PROGRAM DLA ELBLĄGA NA LATA 2014-2020+ 
1. Stabilna praca dla elblążan: 
- doprowadzimy do rozbudowy Portu Morskiego w Elblągu; 
- będziemy dalej wspierali działania zmierzające do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; 
- będziemy wspierali małych i dużych elbląskich przedsiębiorców; 
- będziemy aktywne pozyskiwali nowych inwestorów. 
2. Inwestycje i stabilny rozwój miasta: 
- doprowadzimy do połączenia Zatorza z centrum miasta; 
- podejmiemy działania w celu budowy obwodnicy północnej Elbląga; 
- doprowadzimy do budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i Grottgera; 
- będziemy aktywnie współpracowali z gminami w realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych, już pozyskaliśmy na ten cel blisko 37 mln euro; 
- Elbląg pięknieje, czego przykładem jest np. skwer katedralny z fontanną, nadal będziemy ożywiali Stare Miasto i Wyspę Spichrzów; 
- wymienimy przestarzały tabor tramwajowy. 
3. Elbląg przyjazny mieszkańcom: 
- budujemy Centrum Rekreacji Wodnej z kilkoma basenami; 
- wdrożymy realizację II etapu Centrum, w tym budowę basenu odkrytego; 
- przeprowadzimy rewitalizację i przebudowę istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, m.in. kąpieliska przy ul. Spacerowej, amfiteatru, toru łyżwiarskiego, będziemy kontynuowali modernizację stadionu przy Agrykola 8; 
- wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny, wprowadzimy Kartę Seniora z wieloma ulgami; 
- wybudujemy kolejne siłownie na świeżym powietrzu w elbląskich parkach; 
- nadal będziemy wdrażali zasadę: urząd przyjazny i otwarty na potrzeby elblążan. 
4. Bezpieczeństwo i zdrowie elblążan: 
- połączymy szpitale miejskie w jeden, silny organizm; 
- doprowadzimy do utworzenia nowych oddziałów – pulmonologii i geriatrii; 
- uporządkujemy rynek usług medycznych; 
- rozbudujemy centrum rehabilitacji; 
- wdrożymy plan budowy mieszkań socjalnych; 
- nie podniesiemy czynszów w mieszkaniach komunalnych; 
- uporządkujemy sprawy własnościowe miasta, przez co zyskamy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe; 
- uchwalimy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 
- doprowadzimy do podziału administracyjnego miasta na dzielnice i dostosujemy do niego budżet obywatelski. 
5. Elbląg miastem otwartym: 
- Elbląg otwarty na Zalew Wiślany, Bałtyk i Kanał Elbląski; 
- na współpracę z sąsiadami; 
- na współpracę z miastami partnerskimi, zwłaszcza ze Skandynawii; 
- stawiamy na rozwój aktywności mieszkańców, wiele spraw będziemy realizowali wykorzystując konstruktywne inicjatywy elblążan; będziemy również rozwijali budżet obywatelski i nowoczesne metody konsultacji; 
- włączymy mieszkańców do współrządzenia, w tym celu wprowadziliśmy inicjatywę lokalną oraz inicjatywę uchwałodawczą. 
6. Oszczędne gospodarowanie miastem: 
- będziemy nadal ograniczali wydatki na administrację; 
- ograniczymy marnotrawienie miejskich pieniędzy, poprzez dopilnowanie i zawieranie korzystnych umów dla miasta oraz zasadę odpowiedzialności inwestycyjnej; 
- wdrożymy wieloletni program oddłużeniowy miasta; 
- miasto będzie realizowało inwestycje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. 
7. Kultura, edukacja, wychowanie młodzieży: 
- stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego, tworzenie klas patronackich pod potrzeby przedsiębiorców i rynku pracy; 
- będziemy rozwijali edukację zawodową w oparciu o specjalizacje: drewno, woda, żywność; oraz informatyka i nowoczesne technologie; 
- utworzymy Centrum Diagnozowania Uzdolnień Zawodowych Młodzieży; 
- nadal będziemy wzbogacali ofertę edukacyjną placówek; 
- wybudujemy przy szkołach Orliki lekkoatletyczne; 
- będziemy promowali wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży oraz kreowali wartościową ofertę kulturalną w formie koncertów muzycznych, wystaw, cyklicznych wydarzeń itp. 

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE DLA MIESZKAŃCÓW? 
Praca, stworzenie elbląskim rodzinom perspektyw oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilności. 

JAKIE POSIADAMY ATUTY? 
Atrakcyjne położenie. Elbląg jest naturalnym centrum regionu, posiadającym wiele walorów turystycznych. Naszym atutem jest też bliskość granicy. W tym kontekście wielkiej wagi nabierają: elbląski port morski i dogodne połączenia komunikacyjne. 

JAKIE POPEŁNIONO BŁĘDY? 
Elbląg nie może się otrząsnąć po skutkach reformy administracyjnej. Poprzednie władze nie umiały wykorzystać potencjału miasta do pozyskania inwestorów. Największym błędem było zadłużenie miasta na blisko 300 mln złotych przez moich poprzedników oraz nieprzemyślane inwestycje. 

CZEGO NAM DZISIAJ POTRZEBA? 
Elbląga zarządzanego sprawnie i uczciwie, w którym przetargi i konkursy odbywają się w sposób przejrzysty, a przedsiębiorcy i mieszkańcy mogą liczyć na pomoc władz. Elbląga, w którym z owoców rozwoju gospodarczego będą korzystali wszyscy mieszkańcy, a nie koledzy. Elbląga, którego władze wspomagają przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, szybko i sprawnie rozwiązują problemy mieszkańców, a poza tym nie tolerują marnotrawienia publicznych pieniędzy i łamania prawa.

Tak wiele spraw jest do zrobienia i mam nadzieję, że uda się to nam wspólnie zrobić.