Rozwój turystyki wodnej w Elblągu.

Nabiera tempa projekt „Pętla Żuław – rozwój turystyki wodnej”. Dzięki programowi po stronie województwa warmińsko - mazurskiego rozbudowany zostanie port żeglarski w Elblągu, powstaną przystanie żeglarskie w Braniewie i Nowej Pasłęce oraz zostanie zagospodarowane nabrzeże zachodnie portu w Tolkmicku. Elbląski port żeglarski przy ul. Radomskiej, zostanie dostosowany do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5 m, a jachty do niego wpływające zyskają energii elektrycznej i wody pitnej. Możliwy będzie także odbiór ścieków z jednostek pływających.

„Pętla Żuław” to projekt, który województwo warmińsko-mazurskie realizuje wspólnie z województwem pomorskim i samorządami lokalnymi. Wartość tej inwestycji to ponad 82 mln zł, a wartość dofinansowania z funduszy europejskich to blisko 50 mln zł. Umowę o dofinansowanie projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” podpisała Polska Organizacja Turystyczna z Województwem Pomorskim, które jest liderem projektu.

Opis zadań infrastrukturalnych realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim:

Miasto Elbląg jest odpowiedzialne za rozbudowę portu żeglarskiego w Elblągu. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje dostosowanie basenu jachtowego do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5 m. Jachty cumujące w basenie będą miały zapewnione bezpieczne warunki cumowania, osiągnięte poprzez przebudowę konstrukcji nabrzeża, dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Odbiór ścieków z jednostek pływających odbywać się będzie w wyznaczonym na nabrzeżu miejscu, poprzez mobilne, ręczne urządzenie odbierające i przewożące ścieki do przepompowni zlokalizowanej w głębi portu. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku, w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewni projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość wyciągania jednostek pływających na ląd. Ze względu na poprawienie bezpieczeństwa powodziowego na terenie jacht-klubu, inwestycja przewiduje podniesienie korony obwałowania za nabrzeżem.

Gmina Miasto Braniewo jest odpowiedzialna za budowę przystani żeglarskiej w Braniewie. W części hydrotechnicznej zadanie obejmuje budowę pomostu cumowniczego dla jachtów i małych jednostek żeglugi śródlądowej. Jako rozwiązanie techniczne przyjęto pomosty pływające (trzy o długości 10 m, dwa trapy wejściowe, pochylnia do wodowania). W części lądowej zadanie obejmuje budynek bosmanatu, budynek sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu z budową ciągów pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz elementów małej architektury.

Gmina Braniewo jest odpowiedzialna za budowę przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce. W ramach przystani żeglarskiej zaprojektowano umocnienie brzegu na długości 172 m i budowę 32 pomostów. Planuje się budowę drogi dojazdowej do przystani oraz parking na 22 miejsca postojowe, a także budowę linii elektroenergetycznych, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje również budowę mostu zwodzonego przez kanał portowy przy ujściu do Pasłęki.

Gmina Tolkmicko jest odpowiedzialna za zagospodarowania terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje przebudowę nabrzeża zachodniego na odcinku do projektowanych pomostów pływających oraz montaż pomostów i stanowisk cumowniczych. W części lądowej planuje się budowę budynku obsługi sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu w postaci małej architektury, przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych oraz doprowadzenie mediów.

Źródło: www.info.elblag.pl