Opowiadam się za wolnością głoszenia poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości.

Obecnie poglądy w sprawach małżeństwa, rodziny, etyki seksualnej i życia ludzkiego niezgodne z chrześcijańską wizją człowieka mogą być głoszone na forum instytucji unijnych beż żadnych przeszkód, a projekty propagujące takie poglądy są przez te instytucje wręcz wspierane, co w moim przekonaniu nie ma uzasadnienia w świetle celów Unii – mówi Paweł Kowszyński współpracownik Jacka Kurskiego, posła do Parlamentu Europejskiego w rozmowie z Karoliną Śluz, dziennikarzem info.elblag.

Jakie są najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski współdziała w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji, zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania, zatwierdza skład Komisji i jej przewodniczącego oraz posiada mechanizmy kontrolne, posiada prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji, posiada prawo zadawania pytań Komisarzom oraz zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie. Jednak proszę pamiętać, że część kompetencji Parlamentu zostanie zmieniona po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Parlamentu Europejskiego będzie organem posiadającym takie same uprawnienia prawodawcze jak Rada w obszarach, w których jeszcze tych uprawnień nie posiada, takich jak polityka rolna, procedura budżetowa oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Wiemy, że kandydaci do Parlamentu Europejskiego startowali w wyborach w barwach którejś z partii istniejącej w swoim kraju, jednak po wejściu do Parlamentu przyłączają się do jednej z frakcji politycznych funkcjonujących oficjalnie w Parlamencie lub pozostają niezależni. Do jakiej frakcji należy europoseł Jacek Kurski i dlaczego właśnie do tej?

Pan Jacek Kurski jest członkiem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ponieważ ta frakcja głosi wartości, które są najbliższe nam wszystkim. Opowiada się za wolnością głoszenia w Unii Europejskiej poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości i nauczaniem Kościoła katolickiego. Obecnie poglądy w sprawach małżeństwa, rodziny, etyki seksualnej i życia ludzkiego niezgodne z chrześcijańską wizją człowieka mogą być głoszone na forum instytucji unijnych beż żadnych przeszkód, a projekty propagujące takie poglądy są przez te instytucje wręcz wspierane, co w moim przekonaniu nie ma uzasadnienia w świetle celów Unii. Z podobnej wolności nie korzysta natomiast głoszenie poglądów zgodnych z nauczaniem Kościoła. Instytucje unijne nie tylko nie wspierają ich propagowania, lecz wręcz przejawiają tendencje do ich piętnowania i cenzurowania - co jest niezgodne z moimi poglądami i wartościami tym bardziej, że Unia nie do tego celu została powołana.

Dlaczego współpracuje Pan akurat z europosłem Jackiem Kurski?

Ponieważ najwięcej przepisów dotyczących Polski uchwalanych jest w instytucjach unijnych. Obecnie w polskim prawodawstwie około 65-75% przepisów prawa to właśnie prawo unijne. Ja osobiście bezwzględnie opowiadam się za zachowaniem w polskim porządku prawnym nadrzędności konstytucji Rzeczypospolitej nad pierwotnym i pochodnym prawem Unii Europejskiej. Ponieważ nie istnieje i nie będzie istnieć naród europejski, do którego woli można by się odwołać poprzez wybory lub referendum, potrzebne jest wypracowanie takich mechanizmów podejmowania na szczeblu Unii decyzji w istotnych kwestiach, które zapewnią większy wpływ wszystkich obywateli państw członkowskich za pośrednictwem mechanizmów funkcjonujących na szczeblu państw narodowych. Włanie takie przkonania wyraża Pan Jacek Kurski, są one zgodne z moim systemem wartoci i dlatego współpracujemy.

Źródło: serwis internetowy www.info.elblag.pl z 2009 roku, adres http://www.info.elblag.pl/5,14694,Pawel-Kowszynski-opowiadam-sie-za-wolnoscia-pogladow-zgodnych-z-Kosciolem.html