Rząd zmienia zdanie w sprawie przekopania Mierzei Wiślanej (11.08.2014).


Paweł Kowszyński
W 2013 roku na wniosek Pawła Kowszyńskiego klub parlamentarny Solidarna Polska (14.06.2013) złożył w Sejmie RP projekt uchwały o przekopanie Mierzei Wiślanej (kliknij tutaj i zobacz projekt uchwały na stronie Sejmu RP). W tej sprawie na specjalnym wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego SP (19.06.2013), które po raz pierwszy w historii odbyło się w Elblągu, podjęto uchwałę o możliwości rozwoju miasta Elbląga i subregionu elbląskiego oraz budowie drogi wodnej przez Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną (kliknij tutaj i zobacz). Efektem spotkań o jakie starałem się było przyjęcie projektu uchwały Sejmu i taki projekt trafił do laski marszałkowskiej (kliknij tutaj i zobacz). Otwarcie na Bałtyk jest gwarancją tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju turystyki. Jak podaje TVN24 (11.08.2014) - kliknij tutaj i zobacz, wyrzucony przed rokiem do kosza projekt wraca na stół. Jak argumentują przedstawiciele Rządu "zmieniła się sytuacja geopolityczna, bo dziś aby dostać się do elbląskiego portu trzeba przepłynąć przez cieśninę pilawską, czyli teren należący do Rosji". Na nowej cieśninie skorzystać ma głównie Elbląg. Rząd rozważa cztery warianty, ale najbardziej prawdopodobny jest przekop w Nowym Świecie. Miałby 1,1 tys. metrów długości, 60 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Analizy i poważne dokumentacje już były i wydano na nie około 5 mln złotych. Wartość projektu szacuje się na około 750 mln złotych. Korzyści dla regionu mają przewyższyć nakłady po około 20 latach.

Cel ogólny inwestycji ujęty w Studium Wykonalności Inwestycji "Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" jest zgodny z założeniami „Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015r.” i można go zdefiniować następująco: „Poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej.” Przez poprawę konkurencyjności polskich portów morskich rozumie się zwiększenie oraz dywersyfikację struktury przeładunków w portach, wzrost liczby przedsiębiorców działających na terenie portów, zwiększenie liczby połączeń żeglugowych z innymi portami oraz usprawnienie dostępności do portów. Przez wzrost udziału portów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju rozumie się zwiększenie wartości dodanej, jaką porty wnoszą do gospodarki narodowej, usprawnienie krajowej sieci transportowej oraz zwiększenie wpływu portów na zrównoważony rozwój transportu w kraju. Natomiast zwiększenie strumieni ładunkowych przepływających przez polskie porty morskie przyczyni się do podniesienia rangi portów w międzynarodowej sieci transportowej. Realizacja celu ogólnego możliwa jest poprzez osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:
1. Stworzenia międzynarodowej drogi morskiej umożliwiającej swobodną żeglugę dla różnego rodzaju jednostek pływających o zanurzeniu do 4 m, jak np. statki towarowe, pasażerskie, rybackie, barki czy jachty turystyczne,
2. Poprawy dostępności do morskiego portu Elbląg,
3. Zwiększenia konkurencyjności portu Elbląga i portów Zalewu Wiślanego,
4. Otwarcie Zalewu Wiślanego dla żeglarzy i turystów zagranicznych.

Rezultaty projektu: Kanał Żeglugowy wraz z torem wodnym będzie stanowić międzynarodową drogę wodną łączącą Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym. Obok Cieśniny Pilawskiej, kanał będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi, w tym drogą E 70. Rezultatami projektu będzie uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski, oraz dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. Uwarunkowane jest to realizacją zadania:
1. „Przebudowa wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, gdzie przyjęto identyczne parametry.
2. Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków co najmniej 3,5 mln t rocznie, to jest o co najmniej 3,0 mln t więcej, niż bez budowy kanału,
3. Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52 mM (94 km), Elbląg – porty Europy Zachodniej o 33 mM (61 km) i Elbląg - porty wschodniego Bałtyku o 8 mM (15 km),
4. Dostępność Zalewu Wiślanego i przystani nad nim leżących dla jachtów od strony morza,
5. Dostępność morza dla jachtów bazujących w przystaniach Zalewu i żeglujących po Zalewie - zwiększająca atrakcyjność żeglarstwa nad Zalewem,
6. Możliwość wypłynięcia na morze statkiem turystycznym z Zalewu Wiślanego uatrakcyjniająca pobyt turystyczny nad Zalewem,
7. Możliwość przemieszczania się turystów drogą morską w relacjach: miejscowości Mierzei Wiślanej - Trójmiasto i miejscowości na południowym brzegu Zalewu - Trójmiasto - odciążające transport drogowy,
8. Dostępność atrakcji krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego o randze europejskiej w rejonie Zalewu Wiślanego (dotyczy to miast: Elbląg, Frombork, Kadyny, Tolkmicko) dla statków turystycznych żeglugi przybrzeżnej od strony morza),