Prezydent chwali się, że zrealizował budżet i go zamknął. Prosi o absolutorium z jego wykonania. Dlaczego i jak głosowałem podczas absolutorium dla Prezydenta Elbląga (RM 28.06.2018) - odpowiedź poniżej.

Przedmiotem absolutorium jest całość procedur i operacji związanych z wykonaniem budżetu. Obejmuje to realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zmian w budżecie dokonywanych w trakcie roku na wniosek Prezydenta, a było ich bardzo wiele. Nawet na koniec roku 2017, aby zamknąć i zbilansować budżet miasta dokonywaliśmy na prośbę Prezydenta zmiany w wykonaniu budżetu za 2017 rok, dlatego budżet się zamknął i rachunkowo się zgadza. I jak to w matematyce bywa wynik dla działania 1-1, 2-2, czy innego z tymi samymi wartościami zawsze wyniesie ZERO zwłaszcza, że do osiągnięcia wyniku, dopasowuje się działanie aby zgadzał się suma. Wykonanie budżetu na zamknięcie roku należy oceniać w porównaniu do jego projektu z początku tego właśnie roku. Dlatego podczas absolutorium należy również ocenić realizację inwestycji lub przesuwanie je na kolejne lata, niepozyskanie środków zewnętrznych, jak również rosnące koszt inwestycji, czy inwestycje dodatkowe, które trzeba zrealizować ponieważ główna inwestycja tego nie przewidywała a powinna

W przypadku inwestycji z roku 2017 przytoczę chociażby realizację inwestycji przesuniętej z roku 2016 i wzrost jej kosztów z 5 na 6 mln zł pomimo przedłużającej się jej realizacji. W 2017 roku zadania inwestycyjne nie zostały wykonane tak jak zaplanowano. Między innymi nie zrealizowano zakupów wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej z działu 601.04, nie poprawiono dostępności do terenów inwestycyjnych z działu 600.17, nie przeprowadzono modernizacji energetycznej elbląskich placówek oświatowych z działu 801.195. przesuwając je na kolejne lata. W 2017 roku również nie oddano do użytku przedszkola i żłobka budynku po byłym gimnazjum nr 7 w Elblągu, a przecież właśnie aby poprawić warunki dzieci z drewniano-kartonowego przedszkola nr 18 i utworzyć nowy żłobek w tym budynku, przeniesiono gimnazjum do szkoły podstawowej nr 14. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że za tej kadencji Prezydenta, miasto Elbląg się wyprzedaje, co widać po sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok i realizację sprzedaży mienia na poziomie ponad planowanych 100% - jest to informacja komunikująca niebezpieczne tendencje. Należy tutaj też wskazać, że miasto nabyło budynek po PZU, aczkolwiek pomimo hucznych zapowiedzi stoi on pusty i wiatr po nim hula. Również tak hucznie zapowiadane i powtarzane przez Prezydenta wsparcie do elbląskich przedsiębiorców żywi moje wątpliwości, albowiem w wykonaniu budżetu za 2017 roku zauważam spadek wpływów z tytułu podatku CIT. Działania prezydenta wspierające przedsiębiorców ocenia się po roku i widać je właśnie po wpływach do budżetu miasta z tytułu podatku CIT. Za rok 2017 wpływy te wyniosły niecałe 91% w porównaniu do roku 2015 kiedy wynosiły ponad 150%. Spadek ten świadczy, że od roku 2014 rzeczywiste wsparcie dla przedsiębiorców w naszym mieście sukcesywnie i niebezpiecznie spada, co pokazuje bardzo niebezpieczną tendencję. To moja obawa. Oceniając budżet również należy brać po uwagę praktykę w zakresie stosowania procedur, a także sprawowania nadzoru nad mieniem gminy, także w spółkach, w których większościowym udziałowcem jest Gmina Miasto Elbląg. Oceniając budżet miasta za 2017 rok nie będę już wspominał o zadłużeniu „ukrytym” w spółkach miejskich. Negatywnie oceniam sposób planowania i realizacji miejskich inwestycji. Negatywnie oceniam zwiększające się koszty ich realizacji, co świadczy o słabym szacowaniu wartości inwestycyjnej, jak również o dodatkowych pracach - nie będę rozstrzygał czy to celowe czy nieświadome działanie. Poważnym problemem dla mieszkańców jest również brak zabezpieczenia miasta w dostawy ciepła od 2020 roku, a przecież cztery lata kadencji było długim czasem dla prezydenta, aby przygotować i wdrożyć rozsądne rozwiązania. Niestety czas ten został stracony. Uważam, że istotne dla wszystkich mieszkańców jest położenie nacisku na zrównoważony, planowany rozwój miasta poprzez stwarzanie coraz lepszych warunków do życia i inwestowania, a tego niestety w tej kadencji prezydenta stwierdzić nie mogę. Na koniec dwie liczby podsumowujące ostatnie cztery lata rządów Prezydenta. W roku 2014 w Elblągu mieszkało ponad 122 tys. Elblążan. Natomiast po 4 latach z informacji urzędu stanu cywilnego, w roku 2018 w Elblągu mieszka niewiele ponad 115 tys. mieszkańców. To mniej o 7 tys. mieszkańców. Przy takiej dynamice jeszcze dwie kadencje i liczba mieszkańców zejdzie poniżej 100 000, a za kolejne nasze miasto zniknie. Zmniejszająca się liczba mieszkańców w ostatnich latach jest symboliczna i najlepiej ocenia działanie prezydenta, a właściwie brak zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Podsumowując - źle oceniam wykonanie budżetu za rok 2017, oraz politykę prowadzoną przez obecnego Prezydenta Miasta Elbląg.