7. edycja Budżetu Obywatelskiego w Elblągu. Zgłoś swój pomysł do 15.06.2018!

Pula środków na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zwiększona o ponad pół miliona. Dokładnie wyniesie ona - 3.020.000 zł., przy czym 480.000 zł. dla każdego terenu okręgu wyborczego oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie. Z puli 480 000 zł. przeznaczonej na każdy teren okręgu wyborczego wydziela się kwotę po 50 000 zł. na tzw. małe projekty. Wprowadza się także ograniczenia wartości małego projektu do 25 000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana, środki pozostaną w budżecie danego okręgu. Z puli 620.000 zł. przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie przeznacza się 20 000 zł. na działania informacyjno-promocyjne. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców miasta. Zachęcam Państwa do aktywności i składania wniosków. Zgłaszać je można od 14 maja do 15 czerwca 2018 roku. Zwiększona pula środków Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok to nie jedyna nowość w tegorocznej edycji. Nowe zasady uwzględniają wytyczne ustawowe, co do tworzenia i obowiązywania BO wynikające z Ustawy z 11 stycznia 2018 roku. Zgodnie z nimi każdy złożony wniosek musi uzyskać wymaganą liczbę osób go popierających. Na formularzach wniosków (kliknij tutaj po formularze) znajdą Państwo tabele, w które należy wpisać dane osób popierających pomysł. W przypadku wniosku do zadania realizowanego w okręgu będzie to od 10 do 15 nazwisk popierających, w przypadku zadania ogólnomiejskiego od 25 do 30 nazwisk. W tegorocznej edycji BO, realizowanego w 2019 roku pojawia się także nowy element – tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania się w terminie do 5 dni roboczych od daty opublikowania wniosków. Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Elbląg w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną. Aby ułatwić elblążanom złożenie wniosku, już po raz kolejny w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1, pok. 300A w dniach: 15 maja, 22 maja, 5 czerwca i 12 czerwca w godz. 15.00-16.30 odbędą się konsultacje.Budżet Obywatelski 2019 – praktyczne informacje.

Kto może składać?
Każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu, który uzyska pisemne poparcie od 10 do 15 pełnoletnich osób, zameldowanych w okręgu, w którym realizowane będzie zadanie, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich - poparcie od 25 do 30 pełnoletnich osób, zameldowanych w Elblągu. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.

W jaki sposób?
• za pomocą wniosku (tylko w wersji papierowej), którego wzór znajduje się wewnątrz ulotki,
• w wersji papierowej formularz wniosku można odebrać w: Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), ZBK (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego).

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, podpis),
• podpisy osób popierających.

Gdzie po informacje?
• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 552393095 lub 552393476,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 552374752 lub 552393115.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• do 15 czerwca 2018 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Elblągu ul. Łączności 1.

Co dalej?
• do 24 sierpnia 2018 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków do realizacji,
• od 27 do 31 sierpnia przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
• od 24 września do 21 października 2018 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.
Skąd pobrać formularze? KLIKNIJ TUTAJ!