Program wsparcia doradztwa zawodowego dla uczniów elbląskich szkół... (2017.10.19).

...program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”. Program został pilotażowo uruchomiony przez Kuratora Oświaty. Ma na celu stworzenie regionalnej bazy łączącej szkolnictwo z przedsiębiorstwami... Program w swojej istocie jest narzędziem do wymiany doświadczeń i współpracy wspomagającej doradztwo przewidziane dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów. Warto rozważyć przystąpienie miasta Elbląg do tegoż programu zwłaszcza, że udział w nim nie pociąga za sobą kosztów bezpośrednich, a może mieć wymierne efekty w zakresie planowania kariery i doradztwa zawodowego uczniów elbląskich szkół dla określenia indywidualnej ścieżki rozwoju na dalszym poziomie kształcenia.