"Zawód Mama", pomoc dla kobiet-przedsiębiorców, ochronę i aktywizację zawodową kobiet 50+, bezpieczeństwo gwarantowane przez zaostrzenie prawa i realną opiekę zdrowotną, to tylko niektóre z tez programu Solidarnej Polski dla Kobiet.

Kobiety stanowią ponad 50% populacji w Polsce, jednak ich aktywność zawodowa, społeczna i polityczna pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie niż mężczyzn. Jest też niższa niż w większości krajów Unii Europejskiej. Mniejsza aktywność zawodowa kobiet skorelowana jest z niższym poziomem uczestnictwa w życiu publicznym, zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym, a także w biznesie. Aby zmienić ten stan rzeczy konieczna jest zmiana polityki państwa, która powinna zmierzać do wyrównywania szans społecznych i politycznych kobiet i mężczyzn w Polsce. Propozycje takich rozwiązań zawiera program Solidarnej Polski dla Kobiet.