Nasz program „dla Elbląga!” w skrócie...

1. Naprawimy błędy poprzedników i będziemy kontynuowali ważne z punktu widzenia elblążan inwestycje, które należy pilnie dokończyć.
2. Będziemy prowadzili politykę sprzyjającą tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wsparcie małych i dużych elbląskich przedsiębiorców w ten sposób, że znacznie obniżymy podatki lokalne dla firm zatrudniających elblążan. To sprawdzony sposób na zachęcenie pracodawców do zatrudniania. Obciążenia z tego tytułu będzie ponosił budżet miasta ale tylko pozornie, ponieważ w dalszej perspektywie jest to postępowanie racjonalne także z punktu widzenia dochodów budżetowych, gdyż powiązanie między bogaceniem się społeczeństwa a wzrostem budżetu są w gospodarce oczywiste.KONKRETNIE: przedsiębiorca zatrudniający elblążanina otrzyma ulgę w podatku lokalnym w wysokości 30% kwoty odprowadzonego podatku dochodowego za pracownika. Jeżeli przedsiębiorca będzie zatrudniał wyłącznie elblążan wysokość ulgi będzie wynosiła 60% kwoty odprowadzanego podatku dochodowego za pracownika. A więc jeżeli pracodawca zatrudni wyłącznie elblążan i na koniec miesiąca odprowadzi za nich podatek dochodowy w wysokości 1000 zł to o kwotę 600 zł zapłaci mniejszy podatek lokalny!
3. Ochronimy elbląskich działkowców przed likwidacją ogrodów oraz stworzymy im nieodpłatne stoiska do sprzedaży swoich produktów sezonowych.
4. Ograniczymy wydatki Urzędu Miasta do niezbędnego minimum w ramach budżetu pod hasłem „oszczędności zaczynamy od siebie”, m.in. obniżymy wynagrodzenie Prezydenta o 30% oraz zmniejszymy liczbę wiceprezydentów, zlikwidujemy funkcje doradców i ograniczymy wyjazdy zagraniczne tylko do naprawdę niezbędnych i przynoszących wymierne efekty w postaci realnych inwestycji. Stop korupcji! Tylko otwarte, jawne i przejrzyste przetargi oraz konkursy, dostępne w internecie dają gwarancję rzetelnego i uczciwego ich przeprowadzenia.
5. Stawiamy na rozwój aktywności mieszkańców. Wiele problemów będziemy rozwiązywać przez inicjowanie i wspieranie konstruktywnych działań obywatelskich. Podejmiemy comiesięczne spotkania z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami na „Spotkaniach otwartych z Prezydentem”, na których omawiane będą szczegółowo aktualne problemy i pomysły elblążan jak również plany władz miasta.
6. Dla mieszkańców miasta: obniżymy czynsze i umożliwimy wykup mieszkań większej liczbie rodzin, wprowadzimy przejrzyste kryteria rozdzielania lokali komunalnych, doprowadzimy do obniżenia opłat za wywóz śmieci, nie podniesiemy cen przejazdów komunikacją miejską, zaś elbląskiej młodzieży dojeżdżającej do szkół obniżymy ceny biletów do 1 zł.
7. Rozpoczniemy rewitalizację i przebudowę istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych w Elblągu takich jak basen miejski, czy tor łyżwiarski, aby uatrakcyjnić miasto pod względem turystycznym i podnieść jego rangę jako miasta opartego na silnych tradycjach sportowych przypominając o wspaniałych osiągnięciach naszych mieszkańców.
8. Obniżymy opłaty w strefach płatnego parkowania o połowę.
9. Będziemy wspierać mniej zamożnych mieszkańców miasta i ubogie rodziny z dziećmi. Opieka społeczna będzie kierować pomoc do osób faktycznie potrzebujących.
10. Straż Miejska zamiast wlepiania mandatów ma dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Przekształcimy i zmienimy model Straży Miejskiej jako instytucji wspomagającej przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa dla elblążan poprzez „patrole miejskie”. Dzięki temu zmniejszymy ilość wandalizmu i chuligaństwa.