Moje stanowisko w sprawie Sądów...

W związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym 122 sądy rejonowe w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego w Elblągu wyrażam stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego w Elblągu i wskazanych sądów rejonowych w obszarze jego właściwości.
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w zakresie struktury sądownictwa powszechnego, przyjmujące jako jedyne kryterium istnienia sądu liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie, a pomijające sprawność działania poszczególnych jednostek i potrzeby społeczne obywateli, w mojej ocenie nie poprawią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Nadal nieznane są powody, dla których w założeniach projektu rozporządzenia przewidziano do likwidacji sądy rejonowe w Działdowie, Braniewie i Nowym Mieście Lubawskim. Sądy te prawidłowo wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków orzeczniczych, co poddaje w wątpliwość celowość projektowanych zmian, które winny przecież zmierzać do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości.

Nie aprobuję także dyskutowanych przy tej okazji planów Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie utworzenia wydziałów zamiejscowych w miejsce niektórych istniejących obecnie sądów okręgowych, w szczególności propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji Sądu Okręgowego w Elblągu i utworzenia w jego miejsce wydziałów zamiejscowych jakiegokolwiek innego sądu okręgowego.

Sąd Okręgowy w Elblągu istnieje od 37 lat. Osiągał i osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie sprawności i jakości orzecznictwa w skali kraju. Oznacza to, że jako jednostka sądownictwa na poziomie okręgów dobrze służy społeczeństwu i spełnia cele zakładane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie sprawności postępowania i zwiększenia dostępu obywateli do sądu. Zarówno bowiem Sąd Okręgowy w Elblągu, jak i jego okręg, w strukturze którego działa sześć sądów rejonowych, zapewniają prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na obszarze wskazanej właściwości.

W tych okolicznościach stanowczo sprzeciwiam się zniesieniu Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych w Braniewie, Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim.

Domagam się, aby niezbędne reformy w strukturze sądownictwa były dokonywane w sposób racjonalny, po głębokiej analizie każdej z pozycji i w atmosferze konsultacji społecznych.

Uważam, że Sądy powinny funkcjonować dla dobra i w interesie społeczeństwa, a w szeroko rozumianym interesie społecznym jest swobodny i nieograniczony dostęp obywateli do Sądów.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości znoszący 122 sądy rejonowe w Polsce, a także niektóre sądy okręgowe, uważam za naruszający zasadę swobodnego i nieograniczonego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.